คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา คงเดิม
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชกร แก้วนพคุณ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิพัฒ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟ้าใส นุชทรัพย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจุลจักร ดารุณภักดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนภัส แสตมป์
ตำแหน่ง : ปฎิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์นรินทร์ กองกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฎิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนภูมิ รักเหล็ก
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธาวิน เพชรเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุตรา สาคร
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธัส เวชพราหมณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริษฐา แสงจง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริภัทร จุ้ยทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชานาถ รอดเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/5