คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภประสงค์ อินทพัฒน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899705928
ชื่อ-นามสกุล : นายพยุงศักดิ์ จันทร์แสงกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895931209
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสุทธิ์ สรรพา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีพล ขาวเผือก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0612204519
ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.อ. โสภณ อ่อนเพ็ชรคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ทับแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0930643428
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุมาส เพชรสองเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895882045
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ นาคบำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0916485545
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ อัคณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0806966977
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมล สาคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร สาริพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0848395804
ชื่อ-นามสกุล : นายปกณวิษณุ์ บุญชุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ พัฒน์มณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0841844541
ชื่อ-นามสกุล : นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 09808188727
ชื่อ-นามสกุล : นางผกา สามารถ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0810899229