ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิมรภัทร เนาวโคอักษร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์
ครู คศ.3

นางจารุณี ทองญวณ
ครู คศ.2

นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา
ครูอัตราจ้าง