ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิมรภัทร เนาวโคอักษร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางจารุณี ทองญวณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2