ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ