กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอังคณา แก้วเมือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางจารุณี แซ่โง้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกิตติมา สุขศิริ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายพีระ เหมือดนอก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสยามล ใจฉลาด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0872923609
อีเมล์ : ningyameng@gmail.com

นายวทัญญู จันทร์พูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3