กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเสาวณี ศรีทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0901527443
อีเมล์ : saokeelek.7.@gmail.com

นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุธาทิพย์ เพ็ชรรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเรวดี ศรีขาว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2