กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเสาวณี ศรีทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0901527443
อีเมล์ : saokeelek.7.@gmail.com

นายสุเมธ ทองจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเรวดี ศรีขาว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุธาทิพย์ เพ็ชรรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1