ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชวนพิศ กระมุท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุเมธ ทองจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเรวดี ศรีขาว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1