ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชวนพิศ กระมุท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุเมธ ทองจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ
พนักงานราชการ

นางสาวเรวดี ศรีขาว
ครูพิเศษ