ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชวนพิศ กระมุท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุเมธ ทองจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเรวดี ศรีขาว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1