ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกริกเกียรติ จำนง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3