กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเกริกเกียรติ จำนง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3