ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวชุติมา อักขราภรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเบญจวรรณ ยอดปาน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3