ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวชุติมา อักขราภรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2