กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวชุติมา อักขราภรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0834348771

นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0979707026
อีเมล์ : Drung.in1992@gmail.com