ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
ครู คศ.1