ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4