กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายจิรศักดิ์ ชูทัพ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2