ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี
ครู คศ.2

นายธีรศักดิ์ ยอดมณีย์
ครู คศ.1

นายศรชัย ไกรปราบ
ครู คศ.1

นายเอก
ครูผู้ช่วย

นายจักรี ภูมา
ครูอัตราจ้าง