ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรศักดิ์ ยอดมณีย์
ครู คศ.1