ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายธีรศักดิ์ ยอดมณีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเอกศักดิ์ นกช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเกษร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายจักรี ภูมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2