กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธีรศักดิ์ ยอดมณีย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเกษร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุดารัตน์ ทองคำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายจักรี ภูมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4