ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี
ครู คศ.2

นายธีรศักดิ์ ยอดมณีย์
ครู คศ.1

นายศรชัย ไกรปราบ
ครู คศ.1

นายเอกศักดิ์ นกช่วย
ครูผู้ช่วย

นายจักรี ภูมา
ครูอัตราจ้าง