ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสิรี ฤาชา
ครู คศ.1

นางสาวอรอนงค์ พุฒนวล
ครูผู้ช่วย

นายธีรศักดิ์ ยอดมณีย์
ครู คศ.1

นายศรเณศร์ ภูมา
ครูพิเศษ