ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุนิษา ทองแผน
ครู คศ.2

นางสาววริษา คงประสิทธิ์
ครู คศ.2

นางมารีหยาม อินทรวิเศษ
ครู คศ.2

ณัฐิญา คาโส
ครู คศ.2