ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมารีหยาม อินทรวิเศษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววริษา คงประสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ณัฐิญา คาโส
ครู คศ.2

นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2