ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภชัย เรืองเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอารม รักสีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววิลาสิณี แทนทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวโสรญา รัตนบุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3