ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภชัย เรืองเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอารม รักสีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววิลาสิณี แทนทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวโสรญา รัตนบุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2