กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศุภชัย เรืองเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอารม รักสีทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5