ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภชัย เรืองเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอารม รักสีทอง
ครู คศ.1

นางสาววิลาสิณี แทนทวี
ครู คศ.1

นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ
ครู คศ.1

นางสาวโสรญา รัตนบุรี
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว
ครูผู้ช่วย