ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภชัย เรืองเดช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูวิภารัตน์ ชูวิชัย
ครู คศ.1

ครูนิรมล ช่วยบางเดื่อ
ครูผู้ช่วย

ครูพิชิตพล ผดุงพล
พนักงานราชการ