กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอาภาพร เทพบรรจง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอภิชาติ แก้วดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2