กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอาภาพร เทพบรรจง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายอภิชาติ แก้วดำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1