ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอาภาพร เทพบรรจง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางวิมลมาศ แสงสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3