ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอาภาพร เทพบรรจง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี
ครู คศ.2

นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย
ครู คศ.1

นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรี
ครู คศ.1

นางวิมลมาศ แสงสวัสดิ์
ครู คศ.1