ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูนันทรัตน์ โรจนวิวรรธ
ครู คศ.1

ครูอาภาพร เทพบรรจง
ครูผู้ช่วย