ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : archiraya019@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสุราาฎร์ธานี
2554 ปริญญาโท ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2560 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ครู
2560 โรงเรียนพนมศึกษา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล