ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา

เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  Covid-19          

........................................................................

                  

           ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04188/ว203  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2563  เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019                     ( Coronavirus Diseases 2019, COVID-19 )

 

          โรงเรียนพนมศึกษา  ขอประกาศแจ้ง  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้ปกครองให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้

          1.  นักเรียนทุกระดับชั้นไม่ต้องมารับผลการเรียนที่โรงเรียน  ซึ่งสามารถดู ผลการเรียนได้ทาง  https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx   ตั้งแต่วันที่ 16  มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

                    2.  การปรับแก้ผลการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีผลการเรียนเป็น  0, , มส  และ มผ  ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่  20  มีนาคม  2563                 การประสานงานระหว่างโรงเรียน  นักเรียน  ผู้ปกครอง และครูผู้สอน ให้เป็นหน้าที่ของคุณครูประจำวิชาและคุณครูประจำชั้น

 

                    3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4  และ 5  ให้ดำเนินการลงทะเบียนและแก้ไข           ผลการเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

 

                    4.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม  2563  เปิดภาคเรียนและประชุมเตรียมความพร้อม ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ยกเว้นบุคคลที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                   5.  นักเรียนปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 13  พฤษภาคม  2563  และ      เปิดเรียนในวันที่  14  พฤษภาคม  2563

 

                    6.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กรณีได้รับอนุมัติจบในรอบแรก  วันที่  31  มีนาคม  2563  รับ ปพ.1 และประกาศนียบัตรในวันที่  3  เมษายน  2563  ในเวลาราชการ          รอบหลังนัดเป็นกรณีไป

 

                    7.  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน  จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

                   8.  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2563  และการสอบห้องเรียนพิเศษ  ดำเนินการตามปกติ

 

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         

                              ประกาศ ณ วันที่ 4  มีนาคม พ.ศ. 2563

                                                                          

                                                         (นายโสภณ  ทองจิตร)

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,08:16   อ่าน 114 ครั้ง