ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ ทองจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :