E-Service

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)

ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

ระบบรายงานยาเสพติด (CATAS)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (E-MISS)

ระบบการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP School)

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน