หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ-พ.ศ.2564

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ-พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.88 KB

พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553

Adobe Acrobat Document พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB

พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562

Adobe Acrobat Document พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB

คำอธิบาย_ว_6-63-ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document คำอธิบาย_ว_6-63-ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB

ว_3-2564_มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว_4-2564_การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอฯ

Adobe Acrobat Document ว_4-2564_การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.09 MB

ว_4-2565_แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูฯ

Adobe Acrobat Document ว_4-2565_แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 849.08 KB

ว_9-2564_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ-ตำแหน่งครู

Adobe Acrobat Document ว_9-2564_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ-ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB

ว_10-2564_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document ว_10-2564_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB

ว_16-2565_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองฯและผอ.

Adobe Acrobat Document ว_16-2565_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองฯและผอ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB

ว_18_2565_หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการฯตำแหน่งครู

Adobe Acrobat Document ว_18_2565_หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการฯตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB

ว_19-2564_แนวปฏิบัติการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะฯ-ช่วงโควิด

Adobe Acrobat Document ว_19-2564_แนวปฏิบัติการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะฯ-ช่วงโควิด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB

ว_21-2564_-ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละตำแหน่ง

Adobe Acrobat Document ว_21-2564_-ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละตำแหน่ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.61 KB

ว_22-2564_การกำหนดตัวชี้วัด-รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ-และคู่มือการดำเนินการ

Adobe Acrobat Document ว_22-2564_การกำหนดตัวชี้วัด-รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ-และคู่มือการดำเนินการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 543.36 KB

ว_26-2564_หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ

Adobe Acrobat Document ว_26-2564_หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.75 MB

ว8-2565_การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน-การลาฯ

Adobe Acrobat Document ว8-2565_การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน-การลาฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.02 KB

ว11-2565_ข้อกำหนดตามระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติฯอิเล็กทรอนิกส์

Adobe Acrobat Document ว11-2565_ข้อกำหนดตามระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติฯอิเล็กทรอนิกส์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 567.66 KB

ว15-2565_รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ฯแต่ละตำแหน่ง

Adobe Acrobat Document ว15-2565_รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ฯแต่ละตำแหน่ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 855.17 KB

กฎ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2561

Adobe Acrobat Document กฎ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB

กฎ-ก.ค.ศ-ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ฯ

Adobe Acrobat Document กฎ-ก.ค.ศ-ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.71 KB

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ครูได้เงินเดือนเพิ่มเมื่อวุฒิสูงขึ้น

Adobe Acrobat Document การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ครูได้เงินเดือนเพิ่มเมื่อวุฒิสูงขึ้น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.2 KB

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ

Adobe Acrobat Document การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.54 MB

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-สังกัดสำนักงานฯ

Adobe Acrobat Document การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-สังกัดสำนักงานฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.08 MB

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 653.66 KB

แนวปฏิบัติเปลี่ยนตำแหน่งหรือเลื่อนตำแหน่ง

Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติเปลี่ยนตำแหน่งหรือเลื่อนตำแหน่ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.19 KB

พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-1-พ.ศ.2547

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-1-พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB

พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2551

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.47 KB

พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB

ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2548 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB

หลักเกณฑ์ก่อนแต่งตั้งผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์ก่อนแต่งตั้งผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB

ว23_2563หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ

หลักเกณฑ์ก่อนแต่งตั้งผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์ก่อนแต่งตั้งผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งรองฯ

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งรองฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB