ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.27 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.93 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.02 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.58 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.27 KB