คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document การจัดองค์กรและพรรณนางาน ตามโครงสร้างการ บริหารงานโรงเรียนพนมศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 497.47 KB

คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล

Adobe Acrobat Document คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB

คู่มือฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

Adobe Acrobat Document คู่มือฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 478.08 KB

คู่มือฝ่ายบริหารงานทั่วไป (อำนวยการ)

Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานทั่วไป (อำนวยการ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB

คู่มือฝ่ายบริหารงานวิชาการ

Adobe Acrobat Document คู่มือฝ่ายบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB

คู่มือฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

Adobe Acrobat Document คู่มือฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB