ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (อำนวยการ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการรเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน