ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนผังเขตพื้นที่รับผิดชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 13
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 33.74 KB 59
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 36.62 KB 48
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 31.76 KB 47
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 34.36 KB 45
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 33.09 KB 49
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 86
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 31.66 KB 50
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 34.06 KB 56