พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นความรู้  คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล