วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญา
ปญฺญานรนํรตนํ "ปัญญาเป็นรัตนของนรชน"