ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพนมศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในอุปถัมภ์ของก...กลาง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  23พฤษภาคม  ..2517 โดยมีนักเรียนในขณะนั้นจำนวน 38คน ครู 3คน มีนายมนัส อินทร์จันทร์ ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และได้เปิดดำเนินการโดย พระสมห์จิตรกิติสาโร  เจ้าอาวาสวัดพิทักษ์ธรรมาราม  ร่วมกับชาวบ้านติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา
           ในปีพุทธศักราช  2522 โรงเรียนพนมศึกษาได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที่หมู่ที่ 1ตำบลพนม   อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กิโลเมตรที่  72

ในปีพุทธศักราช  2527 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  หรือโครงการ  มพช2

           ในปีพุทธศักราช  2535 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ในปีพุทธศักราช  2537โรงเรียนพนมศึกษา   ได้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย

           ในปีพุทธศักราช 2539 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิรูปทางการศึกษา

           ในปีพุทธศักราช  2546 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

           ในปีพุทธศักราช  2547 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

           ในปีพุทธศักราช  2548 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของกระทรวงสาธารณสุข

ในปีพุทธศักราช  2549 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

ในปีพุทธศักราช  2549 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

ในปีพุทธศักราช  2549 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ในปีพุทธศักราช  2550 โรงเรียนพนมศึกษาได้เป็นโรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในปีพุทธศักราช  2551 โรงเรียนพนมศึกษาได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการสอนภาษาไทย ในงานคิด เขียน เรียน อ่าน เล่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ในปีพุทธศักราช  2551 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ในปีพุทธศักราช  2551 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประเภทที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ในปีพุทธศักราช 2554 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ในปีพุทธศักราช 2556 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันยั่งยืน
           ในปีพุทธศักราช 2557 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนดี ศรีพนม เป็นโรงเรียนต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับสังคม
           ในปีพุทธศักราช 2559 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัล “สถานศึกษารักษาศีล 5”
           ในปีพุทธศักราช 2562 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัล “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”
           ในปีพุทธศักราช 2563 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญเงิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
           ในปีพุทธศักราช 2563 โรงเรียนพนมศึกษาได้ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน (ScQA) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
           ในปีพุทธศักราช 2563 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว
           ในปีพุทธศักราช 2564 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการประเมินและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว ให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ในสังกัด

           ในปีพุทธศักราช 2565 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกียรติบัตรยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 จากการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
           ในปีพุทธศักราช 2565 โรงเรียนพนมศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปีการ 2565 เรื่อง BUAPUD Model (บัวผุดโมเดล): แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
           ในปีพุทธศักราช 2565 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภูมิภาค
           ในปีพุทธศักราช 2565 โรงเรียนพนมศึกษามีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ระดับดีเด่น

           ปัจจุบัน โรงเรียนพนมศึกษา  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในช่วงชั้นที่ 2-3  มีนักเรียนทั้งหมด 27 ห้องเรียน แบ่งเป็น ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 15 ห้องเรียน และช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 12 ห้องเรียน นางผกา สามารถ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน