ข้อมูลการขับเคลื่อนสู่ภายนอก
โรงเรียนพนมศึกษาทำ MOU กับโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานราชการในอำเภอพนม

โรงเรียนพนมศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนรัชประภาวิทยาคม
ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและโรงคู่พัฒนา