ข้อมูลการขับเคลื่อนภายในโรงเรียน
ข้อมูลการขับเคลื่อนภายในโรงเรียน
https://www.youtube.com/watch?v=e-KLSF050iU