การขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องศาสตร์พระราชาโรงเรียนพนมศึกษา
https://www.porpeang.org
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
กิจกรรมฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
กิจกรรมฐานเรียนรู้ของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.12 MB