การป้องกันการทุจริต
• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
• เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [Announcement of the Intention ]
http://www.phanomsuksa.ac.th/itadata_52
• การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [กิจกรรม 1] [กิจกรรม 2]
http://www.phanomsuksa.ac.th/itadata_53
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
http://www.phanomsuksa.ac.th/itadata_55
• การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
• แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2563
• รายการการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
• รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
• มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน