การส่งเสริมความโปร่งใส
# การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://www.phanomsuksa.ac.th/itadata_45
• ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://www.phanomsuksa.ac.th/itadata_46
• ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563
# การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
http://www.phanomsuksa.ac.th/contact
• ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
http://www.phanomsuksa.ac.th/contact
• การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [กิจกรรม 1] [กิจกรรม 2]