การบริหารและพัฒนาบุคลากร
• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562