การบริหารงานเงินงบประมาณ
# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 718.26 KB
• รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
• รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
# การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
• ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.67 KB
• รายงานผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.81 KB