การบริหารงาน
• แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 718.26 KB
• รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
• รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
http://www.phanomsuksa.ac.th/datashow_214478
• คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
• คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562
• E-Service