ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนพนมศึกษาเป็นต้นแบบในการสร้างคนเก่ง สร้างคนดี มีอาชีพ ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความพอเพียง