ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพนมศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในอุปถัมภ์ของก...กลาง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  23พฤษภาคม  ..2517โดยมีนักเรียนในขณะนั้นจำนวน 38คน ครู 3คน มีนายมนัส อินทร์จันทร์ ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และได้เปิดดำเนินการโดย พระสมห์จิตรกิติสาโร  เจ้าอาวาสวัดพิทักษ์ธรรมาราม  ร่วมกับชาวบ้านติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา

ในปีพุทธศักราช  2522โรงเรียนพนมศึกษาได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที่หมู่ที่ 1ตำบลพนม   อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กิโลเมตรที่  72

ในปีพุทธศักราช  2527 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  หรือโครงการ  มพช.  2

          ในปีพุทธศักราช  2535โรงเรียนพนมศึกษา   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ในปีพุทธศักราช  2537โรงเรียนพนมศึกษา   ได้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย

          ในปีพุทธศักราช 2539 โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิรูปทางการศึกษา

          ในปีพุทธศักราช  2546 โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

          ในปีพุทธศักราช  2547 โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

          ในปีพุทธศักราช  2548 โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับการรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของกระทรวงสาธารณสุข

ในปีพุทธศักราช  2549  โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

ในปีพุทธศักราช  2549 โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

ในปีพุทธศักราช  2549โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ในปีพุทธศักราช  2550  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการสอนภาษาไทย ในงานคิด เขียน เรียน อ่าน เล่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประเภทที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ในปีพุทธศักราช 2554 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ในปีพุทธศักราช 2556 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันยั่งยืน

ปัจจุบัน โรงเรียนพนมศึกษา  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 11สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในช่วงชั้นที่ 3-4  มีนักเรียนทั้งหมด 21  ห้องเรียน แบ่งเป็น ช่วงชั้นที่  3   จำนวน  12   ห้องเรียน  และช่วงชั้นที่ 4  จำนวน   9  ห้องเรียน